Vår vision

Målet med PDIs verksamhet är att göra Sverige och världen till en trygg och inkluderande plats för religiös, kulturell och etnisk mångfald. Vi vill att varje person ska känna trygghet och delaktighet i ett samhälle med utrymme, öppenhet och uttryck för flera religiösa, kulturella och etniska identiteter.

 

Varför vi finns

Vi vill förnya arbetet med pluralism, delaktighet och inkluderande samhällen. I en globaliserad och rörlig värld behöver människors förmågor att leva tillsammans i pluralistiska samhällen stärkas genom kunskap och dialog. 

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.
— Artikel 1, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Vad vi gör

PDI främjar FN:s globala mål och Agenda 2030, framförallt mål 16 om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling. Vi värnar det öppna, demokratiska samhället, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, som grundvalar för fredlig samexistens av olika intressen, övertygelser och livsstilar. 

PDI söker gemensamma lösningar utifrån mänskliga rättigheter och stärker individers och samhällets motståndskraft mot främlingsfientlighet, rasism och våldsbejakande extremism.

PDI gör detta genom att

  • utveckla dialogmetoder för ökad förståelse mellan olika människor, 
  • sprida kunskap som bidrar till inkludering och samexistens,
  • motverka att unga hamnar i destruktiva, våldsbejakande miljöer,
  • stärka unga som aktörer för dialog, inklusiva samhällen och fredsbyggande.
     

Vilka vi når

PDI når ut till alla människor i syfte att främja ömsesidig förståelse och respekt baserat på allas lika värde och för att främja ungas levnadsvillkor.  Vi verkar från det lokala till det globala och främjar nätverk och erfarenhetsutbyten.